OST Armenia
  • Welcome to the official site of the Non – Governmental Organization “Cultural center of the East”.
  • Բարի գալուստ «Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն» հասարակական կազմակերպության պաշտոնական կայքէջ:
  • Добро пожаловать на официальный сайт ОО «Центр Культуры Востока».

Search results for "Independence"

Armenian theatre

Armenian theatre

 The Armenian theater  is considered the important part of  Armenian culture . Its influence on the culture  is certainly enormous >>>

The Armenian  film

The Armenian film

 The Armenian film, having deep roots, has created the pireless pearls of film and has given such an actors, who were supposed to represent the Armeni... >>>

© "Cultural Center of the East" NGO; Yerevan 2014-2018 © «Արևելքի երկրների մշակույթի կենտրոն» ՀԿ, Երևան 2014-2018